Neath Port Talbot logo

Ymgeisio Nawr- Cymraeg

Dod yn Brif Weithredwr newydd i ni

Dyma Gastell-nedd Port Talbot  lle o wrthgyferbyniad, creadigrwydd a chymuned.

Mae ein rhan hardd o Dde Cymru wedi’i lleoli rhwng dinasoedd Abertawe a Chaerdydd, yn agos at Benrhyn Gŵyr a Bannau Brycheiniog.

Rydym yn gwasanaethu 140,000 o drigolion mewn ardal ffyniannus sy’n llawn treftadaeth, diwylliant, diwydiant a thechnoleg. Rydym yn lle o wrthgyferbyniad – gyda phoblogaeth drefol a gwledig amrywiol, yn falch o’n hanes ond hefyd â’n golygon yn gadarn ar y dyfodol. Mae Castell-nedd Port Talbot yn lle y mae pobl wir yn falch o fyw, dysgu, gweithio a magu eu teuluoedd ynddo.

Mae hwn yn gyfle a fydd yn diffinio gyrfa; rôl a fydd yn cael effaith a dylanwad sylweddol. Rydym yn gyngor sefydlog sy’n perfformio’n dda o ran darparu gwasanaethau a llywodraethu corfforaethol iach. Ond mae gennym hefyd weledigaeth glir, ac rydym yn uchelgeisiol ar gyfer dyfodol ein hardal, gan ymdrin â diddordeb sylweddol mewn buddsoddi. Bydd gennych gyfle i adeiladu ar brosiectau o bwysigrwydd cenedlaethol a rhyngwladol, megis Cyrchfan Wildfox, GCRE a’r Porthladd Rhydd Celtaidd; gan ddyrchafu ein lle, bod yn gennad i ni, a chynrychioli Castell-nedd Port Talbot ledled Cymru a’r DU gyfan, ac yn rhyngwladol.

Mae cydberthnasau â Swyddogion ac Aelodau Etholedig yn hollbwysig yma; mae hwn yn gyngor sy’n gwasanaethu ei drigolion â brwdfrydedd y bydd yn anodd dod o hyd iddo yn unrhyw le arall. Rydym yn chwilio am arweinydd eithriadol a fydd yn gallu cynnig y craffter, yr uchelgais, y sgiliau llywodraethu a’r creadigrwydd i yrru ein sefydliad yn ei flaen. Ein pobl yw ein hased mwyaf, ac ni fydd ein Prif Weithredwr yn eithriad yn hyn o beth. Byddwn yn disgwyl i chi ffurfio cydberthnasau cadarn a llawn ymddiriedaeth â phartneriaid, Gweinidogion, arweinwyr cymunedol a thrigolion, gan sefydlu cyfeiriad clir a hyder proffesiynol ymhlith ein gweithlu rhagorol.

Mae hwn yn gyfle gwerth chweil i ymuno â ni ac arddangos eich dawn, eich tosturi a’ch penderfynoldeb i ddarparu gwasanaethau ardderchog i gymunedau Castell-nedd Port Talbot. Os ydych chi’n gweld eich hun fel ein Prif Weithredwr nesaf, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi!

I weld y disgrifiad o’r swydd a manyleb y person, sgroliwch i waelod y dudalen, ticiwch i gytuno i’r polisi preifatrwydd, wedyn cliciwch ‘Continue to full details’.

Sut i Wneud Cais

  • Cyflwynwch eich CV ynghyd â Datganiad Ategol sy’n cyfeirio at y meini prawf ym manyleb y person, gan ddangos tystiolaeth o’r ffyrdd rydych yn bodloni’r meini prawf.
  • Esboniwch unrhyw fylchau mewn cyflogaeth neu addysg.
  • Byddwch yn barod i roi enwau, swyddi, sefydliadau a manylion cyswllt ar gyfer dau ganolwr; dylech sicrhau mai eich cyflogwr presennol neu fwyaf diweddar yw un ohonynt. Byddwn yn cysylltu â chanolwyr yr ymgeiswyr a fydd yn symud ymlaen i’r camau terfynol. Byddwn bob amser yn gofyn am eich caniatâd cyn cysylltu â chanolwyr.
  • Rhowch wybod i ni am unrhyw anhawster a all fod gennych o ran yr amserlen ddangosol.
  • Sicrhewch fod eich manylion cyswllt yn gywir cyn i chi gyflwyno eich cais.

Pan fyddwch wedi cyflwyno eich cais, caiff cadarnhad wedi’i awtomeiddio ei anfon atoch drwy e-bost. Os na fyddwch wedi cael cadarnhad, e-bostiwch contactus@gatenbysanderson.com

Pwyntiau cyswllt

Yr ymgynghorwyr canlynol sy’n rheoli’r rôl hon a byddant yn fwy na pharod i ateb unrhyw gwestiynau na chânt eu hateb ym manyleb y person ar y dudalen we nesaf.

Pwynt cyswllt:
Gary Evans

Rhif ffôn:
07809 195 593

Pwynt cyswllt:
Rebecca Hopkin

Rhif ffôn:
07827 098 173

Pwynt cyswllt:
Rachel Salvia

Rhif ffôn:
07393 013 067

Chief Executive

Share this role

Employer:
Neath Port Talbot County Borough Council
Location:
Neath Port Talbot
Salary:
£141,811 - £155,792
Closing date:
26 April 2024
Job Ref:
GSe108113

Recruitment timetable

Closing Date
26 April 2024
Long Listing (Candidates Do Not Need To Attend)
8 May 2024
Preliminary Interviews
20 and 21 May 2024
3 June 2024
2 To 4 July 2024
Final Interviews
31 July 2024

Associated documents

Description

This is Neath Port Talbot – a place of contrast, creativity and community.

Our beautiful part of South Wales is located between the cities of Swansea and Cardiff, close to the Gower Peninsula and the Brecon Beacons.

With over 140,000 residents, we serve a thriving area rich in heritage, culture, industry and technology. We are a place of contrast – with a diverse urban and rural population, proud of our history whilst also having our eyes fixed firmly on the future. Neath Port Talbot is a place where people are genuinely proud to live, learn, work, and raise their families.

This is a career defining opportunity; a role of significant impact and influence. We are a stable council with good performance in delivering services and healthy corporate governance. But we also have a clear vision, and we are ambitious for the future of our area, handling significant investment interest. You will have the opportunity to build upon projects of national and international importance, such as the Wildfox Resort, GCRE and Celtic Freeport; elevating our place, be our ambassador, and represent Neath Port Talbot across Wales, the whole UK, and internationally

Officer and Elected Member relationships are critical here; this is a council which serves its residents with a passion you will find hard to identify elsewhere. We are seeking an exceptional leader to provide the foresight, ambition, governance and creativity to drive our organisation forward. Our people are our greatest asset, and our Chief Executive shall be no exception. We will look to you to form robust and trusted relationships with partners, Ministers, community leaders and residents, whilst instilling a visible direction of travel and professional confidence into our amazing workforce.

This is a rewarding opportunity to join us and showcase your talent, compassion and determination to deliver excellent services for the communities of Neath Port Talbot. If you see yourself as our next Chief Executive, we would be delighted to hear from you!

 

To view the job description and person specification, please scroll to the bottom of the page, tick to agree to the privacy policy, then click 'Continue to full details'.

How to Apply

  • Please submit your CV along with a Supporting Statement addressing the person specification criteria, evidencing how you meet the criteria.
  • Detail any employment or education gaps.
  • Be ready to provide the names, positions, organisations and contact details for two referees; one should be your current or most recent employer. Referees will be contacted for those proceeding to final stages. We will always gain your permission before we contact referees.
  • Let us know any difficulty you may have with the indicative timetable.
  • Check that your contact details are correct before you submit.

Once you have submitted your application, you will receive an automated email confirmation. If you do not receive, please email contactus@gatenbysanderson.com

Contact

The following consultants are managing this role and will be happy to answer any questions that are not covered in the person specification on the next webpage.

Contact:
Gary Evans
Telephone:
07809 195 593
Contact:
Rebecca Hopkin
Telephone:
07827 098 173
Contact:
Rachel Salvia
Telephone:
07393 013 067
Continue to full details and application